Een burgerwindpark realiseer je niet ‘even’. Daarvoor is jarenlange inzet, een eindeloze hoeveelheid gesprekken, strakke organisatie, heldere communicatie en goede samenwerking met partners nodig.

Burgerwindpark De Spinder is vanuit een bijzondere samenwerking ontstaan. Burgers vanuit elf individuele energiecoöperaties uit de regio verenigde zich om het voor elkaar te krijgen. De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan in de participatie van en in het betrekken van de omgeving bij een dergelijk traject.

We delen onze kennis graag.

Het idee2012
De Gemeente Tilburg besluit in 2012 om in kaart te brengen hoe en waar het mogelijk is om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Een van de mogelijke opweklocaties is het gebied de Spinder bij de afvalberg van Attero op het terrein van waterschap De Dommel. Dit is de huidige locatie van Burgerwindpark De Spinder. De gemeente Tilburg nodigt in 2014 de lokale energiecoöperaties uit om een rol te spelen bij de ontwikkeling en realisatie van een burgerwindpark. Zij reageren positief. Maar, de elf energiecoöperaties willen geen bijrol vervullen, ze willen de hoofdrol. En dus bundelen ze hun krachten.

Organisatie 2015
Achter de schermen moet eerst de organisatie op orde worden gebracht. Eind 2015 versterken we onze organisatie dankzij de samenwerking met Energiefonds Brabant. Aangezien Energiefonds Brabant samen met één partner eigenaar wil worden van het windpark, verenigen de elf energiecoöperaties zich in Burgerwindpark De Spinder U.A. Om de financiële kant van het park goed te regelen, richten we onderneming Spinderwind BV op. Binnen deze onderneming is het benodigde geld geworven en wordt de administratie beheerd.

In gesprek met de omgeving 2017
Hoewel windenergie een prachtige, duurzame manier is van energie opwekken, levert het ook overlast op. Overlast voor de natuur in de directe omgeving, denk aan vogels en vleermuizen, overlast voor omwonenden in de vorm van slagschaduw en geluid en overlast voor vliegtuigen vanuit vliegbasis Gilze Rijen. Spinderwind vindt het uitermate belangrijk om hierover goed in gesprek te gaan met direct belanghebbenden. Vanaf begin 2017 benaderen we omwonenden, die op korte afstand van het windmolenpark wonen, actief en informeren we hen over het initiatief. Door goed te luisteren, vragen te stellen en zorgen te beantwoorden, verzamelen we resultaten en opvattingen uit de omgeving. Dat doen we ver voor de aanvraag van de vergunningen en het wijzigen van de bestemmingen. Zo kunnen wij de wensen en eisen goed meenemen. De gesprekken leiden onder meer tot de keuze om vier in plaats van vijf molens te plaatsen.

Vergunning 2018
Voordat je een windpark mag bouwen, is het noodzakelijk procedures te doorlopen om de juiste vergunningen te krijgen. Voor De Spinder zijn twee vergunningprocedures nodig, waarbij we gebruik maken van de coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. We doorlopen de twee procedures in 2018 gelijktijdig. Deze werkwijze is het meest efficiënt en functioneert goed voor ons windpark, mede dankzij de goede procesafstemming met de provincie en gemeente. We doorlopen alle communicatie, inspraakprocedures en voorlichting over de vergunningsaanvraag zorgvuldig. Mede daardoor ondervinden we geen vertragingen door rechterlijke procedures. De vergunningen worden binnen acht maanden afgegeven.

Spinderdeelhouders werven 2018
Spinderwind BV geeft alle bewoners uit zeven gemeenten in de omgeving van Tilburg via de coöperaties met de verkoop van Spinderdelen de mogelijkheid om financieel deel te nemen in het project. We werven in totaal € 1,5 miljoen euro onder particulieren. Zij zijn de houders van Spinderdelen en via hun lidmaatschap van één van de elf aangesloten Energiecoöperaties eigenaar van het windmolenpark. We benaderen hen via een grote, lokale wervingscampagne. Zo hebben we leden geïnformeerd via een brochure, informatieavonden en onze website. Dankzij de grote belangstelling lukt het om voldoende eigen vermogen bijeen te brengen. Vervolgens willen de banken graag instappen met leningen. In december 2018 voldoen we aan alle voorwaarden en ondertekenen we de contracten met de aannemers.

Bouwproces – 2019
Na een uitgebreide studie naar de windverwachting van het gebied De Spinder bepalen we het type windmolen. Vervolgens schrijven we een aanbesteding uit waaraan diverse leveranciers van windmolens meededen. Nordex, een windmolenleverancier uit Noord-Duitsland krijgt het project gegund. Voor het plaatsen van windmolens zijn flinke funderingen nodig. Ons windmolenpark heeft funderingen met een diameter van 19 meter. Deze betonnen voeten verdwijnen grotendeels volledig in de grond. Civiel aannemer GMB start in april 2019met de bouw van de funderingen. Vervolgens begint in oktober 2019 de bouw van de windturbines.

Officiële start- 2020
Op 15 april 2020 vindt de officiële overdracht van de windmolens van Spinderwind schriftelijk plaats. Spinderwind BV is sindsdien de trotse eigenaar van de vier molens. Aan dit heuglijke feit willen we uitgebreid aandacht besteden tijdens een officiële, feestelijke opening. Helaas kan dit niet doorgaan vanwege coronamaatregelen. We hopen in de toekomst alsnog een piketpaaltje te kunnen slaan samen met alle betrokken partijen.

Wil je meer weten over het afgelegde traject?
Wij delen onze kennis en ervaring graag! Neem contact op via info@spinderwind.nl.