Hoe kan ik invloed uitoefenen op de plannen?

Eenieder heeft tijdens de ter inzage termijn de gelegenheid gehad een zienswijze over het ontwerpbesluit in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Tilburg. De bijbehorende stukken waren te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Bezwaar maken tegen de plannen is nu niet meer mogelijk.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op de plannen?2018-06-20T13:49:22+02:00

Zal de waarde van woningen in de omgeving dalen?

Diverse studies laten verschillende resultaten zien. Soms is sprake van een lagere verkoopwaarde van woningen nabij windparken, soms is er nauwelijks effect, of alleen een tijdelijke waardedaling zolang er protest tegen het windpark is.

Zal de waarde van woningen in de omgeving dalen?2017-02-21T14:13:41+01:00

Wat zijn de effecten op natuur?

Door het gespecialiseerde ecologisch onderzoeksbureau Waardenburg is onderzoek gedaan naar de te verwachten effecten op beschermde gebieden. Het plangebied grenst niet direct aan Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied is de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen. De afstand van het plangebied tot het natuurgebied bedraagt circa 3 km. Andere gebieden zoals Regte Heide & [...]

Wat zijn de effecten op natuur?2017-02-21T14:08:18+01:00

Maakt een windmolen veel herrie?

Wanneer een windturbine draait, wordt naast elektriciteit ook geluid geproduceerd. Dit geluid komt vooral van de rotorbladtippen die snel door de lucht bewegen. Bij toenemende wind draait de rotor sneller en is er meer geluid. Als het rotorblad de mast passeert, verandert even de klankkleur. Het geluid van de generator bovenin de windturbine is [...]

Maakt een windmolen veel herrie?2017-02-15T16:20:59+01:00

Wordt er rekening gehouden met overlast voor omwonenden?

Overlast voor omwonenden kan bestaan uit aantasting van het uitzicht, geluidhinder en slagschaduw en lichtschittering van de wieken. Voor dit windpark zijn deze effecten in beeld gebracht in een Milieu Effect Rapport (MER). Het MER laat zien dat de overlast binnen de wettelijke grenzen blijft. Wanneer grenzen eventueel toch overschreden dreigen te worden voor [...]

Wordt er rekening gehouden met overlast voor omwonenden?2018-06-20T12:03:44+02:00

Waarom is een milieueffectrapport (MER) opgesteld?

De wetgeving eist dat de milieueffecten van dit soort projecten goed in beeld worden gebracht. Daarom heeft Bosch & Van Rijn een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op basis van deze informatie heeft gemeente Tilburg een positief besluit kunnen nemen over de ruimtelijke inpassing en de noodzakelijke vergunningen.

Waarom is een milieueffectrapport (MER) opgesteld?2018-04-22T16:41:41+02:00

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

Elke windturbine moet in Nederland gecertificeerd zijn. Deze certificering is een waarborg dat de windturbine uitgebreid gecontroleerd is op tal van risico’s. Veiligheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een windturbine. Zo is bij de locatiekeuze voor dit windpark gezorgd voor voldoende afstand tot wegen, hoogspanningsleidingen en [...]

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?2018-06-11T16:54:25+02:00

Windmolens, vogels en vleermuizen: gaat dat wel samen?

Van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen sterft er één door windenergie. Gif, verkeer, huisdieren, jacht en de ramen van woningen kosten veel meer slachtoffers. Over vleermuizen is nog niet zoveel bekend. Het streven is natuurlijk om het aantal slachtoffers zo veel mogelijk te beperken. Op sommige plekken is het daarom onverstandig [...]

Windmolens, vogels en vleermuizen: gaat dat wel samen?2018-06-20T11:53:40+02:00

Wat is de procedure?

De notitie reikwijdte en detailniveau heeft van maandag 5 oktober tot en met maandag 16 november 2015 voor éénieder ter inzage gelegen bij Gemeente Tilburg. Van maandag 27 maart tot en met 8 mei 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapport en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegen bij Gemeente Tilburg. Tijdens deze periode [...]

Wat is de procedure?2018-04-22T16:45:15+02:00
Go to Top