De notitie reikwijdte en detailniveau heeft van maandag 5 oktober tot en met maandag 16 november 2015 voor éénieder ter inzage gelegen bij Gemeente Tilburg.

Van maandag 27 maart tot en met 8 mei 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapport en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegen bij Gemeente Tilburg. Tijdens deze periode zijn er vier zienswijzen ingediend. Daarnaast is advies ontvangen van de commissie voor de milieueffectrapportage. Maandag 3 juli 2017 is het bestemmingsplan -met slechts 1 stem tegen- vastgesteld door de gemeenteraad van Tilburg.

Doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch kader vast te leggen, waaraan de aanvraag voor Spinderwind voor een omgevingsvergunning wordt getoetst. Begin juli 2017 is langs officiële weg bekend gemaakt dat de omgevingsvergunning voor zes weken ter inzage ligt bij gemeente Tilburg. Alleen degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen eventueel nog bezwaar maken en een beroep aanspannen bij de rechter.

Van 17 juli tot en met 28 augustus 2017 heeft het bestemmingsplan met bijbehorend milieueffectrapport (MER), bijbehorende omgevingsvergunning en het raadsbesluit ter inzage gelegen. Wij zijn blij om te melden dat er geen bezwaren meer zijn ingediend en er geen beroep wordt aangespannen bij de rechter. Daarmee is 5 september 2017 de omgevingsvergunning onherroepelijk verklaard!