Het is nog wat vroeg, maar onherroepelijk komt het moment dat het tijd is voor de belastingaangifte.
Hoe geeft u uw Spinderdelen op bij de Belastingdienst? U dient in uw aangifte de waarde van uw Spinderdelen in Box 3 aan te geven als Overige bezittingen. Spinderdelen vallen namelijk (doorgaans*) in Box 3. Per Spinderdeel is het bedrag dat u in 2023 moet aangeven als waarde per 1 januari 2023: € 215,62. Heeft u meerdere Spinderdelen? Dan geeft u het totaalbedrag aan. De ontvangen rendementsuitkeringen hoeft u niet afzonderlijk op te geven.

Berekening 
Hoe is dit bedrag berekend? In 2021 is over het jaar 2020 niet de volledige jaarlijkse aflossing betaald van € 12,50 per Spinderdeel. Dit bedroeg ¾ daarvan ofwel € 9,38 omdat in 2020 nog niet het gehele jaar productie plaatsvond. Over de jaren 2021 en 2022 is twee keer € 12,50 afgelost, zodat de waarde per 1 januari €240,62 – €25 en dus € 215,62 bedraagt.

Box 3-heffing en het Kerstarrest
De belastingheffing in Box 3 is sinds het ‘Kerstarrest’ van de Hoge Raad ingrijpend gewijzigd. Wat betekent dit voor Spinderdeelhouders?

Hoe word ik belast?
Er zijn twee mogelijkheden. U wordt belast voor de optie die voor u het laagst uitvalt. De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van uw aangifte.

Mogelijkheid 1: het oude Box 3-systeem

Heeft u meer vermogen dan het heffingsvrije vermogen van € 57.000 (per fiscale partner)? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u een deel van dat geld spaart en de rest belegt. Hoe meer vermogen, hoe meer u belegt is de veronderstelling. De Belastingdienst houdt geen rekening met het werkelijke rendement over uw spaargeld en beleggingen, maar rekent met een vast rendement. En hoe meer vermogen, hoe hoger dat rendement. Dit heet het fictief rendement. Over dit fictief rendement berekent u uiteindelijk de belasting van 32%.

Mogelijkheid 2: rechtsherstel Box 3 systeem n.a.v. Kerstarrest Hoge Raad

Bij de nieuwe rekenmethode gaat de Belastingdienst niet meer uit van een fictieve verdeling van het vermogen, maar juist van de werkelijke verdeling van uw vermogen op 1 januari 2023. Uw vermogen wordt verdeeld in drie groepen: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Onder overige bezittingen vallen alle bezittingen behalve banktegoeden. Voor elke groep is een eigen fictief rendement bepaald. Het fictieve rendement over 2023 is nog niet bekend. De tarieven zijn vooralsnog (fictief):

Categorie vermogen Fictief rendement
Banktegoeden 0,01%
Overige bezittingen 6,17%
Schulden (na drempel) 2,57% negatief


Meer informatie 

Uw daadwerkelijke Box 3-heffing in het systeem van het rechtsherstel, wordt vervolgens berekend volgens een complexe ‘getrapte’ berekening die we hier niet verder uiteenzetten. U geeft namelijk alleen uw bezit van Spinderdelen aan en de Belastingdienst berekent de heffing. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

* Bovenstaand zijn we ingegaan op de situatie van een in Nederland woonachtige eigenaar van Spinderdelen die deze Spinderdelen als privépersoon houdt.  Is uw situatie anders, dan raden wij u aan uw situatie nader te laten beoordelen.