Box 3 Heffing over Spinderdelen (invulinstructie belastingjaar 2022)

De belastingheffing in Box 3 is sinds het ‘Kerstarrest’ van de Hoge Raad ingrijpend gewijzigd. Wat betekent dit voor Spinderdeelhouders?  Spinderdelen vallen namelijk (doorgaans*) in Box 3.

Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting 2022?

U dient in uw aangifte de waarde van uw Spinderdelen in Box 3 aan te geven als Overige bezittingen. Per Spinderdeel is het bedrag dat u in 2022 moet aangeven als waarde per 1 januari 2022: € 240,62. Hoe is dit bedrag berekend? In 2021 is over het jaar 2020 niet de volledige jaarlijkse aflossing betaald van € 12,50 per Spinderdeel. Dit bedroeg ¾ daarvan ofwel € 9,38 omdat in 2020 nog niet het gehele jaar productie plaatsvond. De waarde van € 240,62 komt tot stand doordat tot 1 januari 2022, een bedrag van € 9,38 op uw Spinderdeel van € 250 is afgelost.

Wat vult u in? Stel; u heeft 10 Spinderdelen. Dan dient u dus 10 x € 240,62 oftewel € 2.406 aan te geven. De ontvangen rendementsuitkeringen hoeft u niet afzonderlijk op te geven.

Hoe word ik vervolgens belast?

Er zijn twee mogelijkheden. U wordt belast voor de optie die voor u het laagst uitvalt. De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van uw aangifte.

Mogelijkheid 1: het oude Box 3-systeem

Heeft u meer vermogen dan het heffingsvrije vermogen van € 50.650 (per fiscale partner)? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u een deel van dat geld spaart en de rest belegt. Hoe meer vermogen, hoe meer u belegt is de veronderstelling. De Belastingdienst houdt geen rekening met het werkelijke rendement over uw spaargeld en beleggingen, maar rekent met een vast rendement.

En hoe meer vermogen, hoe hoger dat rendement. Dit heet het fictief rendement. Over dit fictief rendement berekent u uiteindelijk de belasting van 31%.

Dit betekent (per fiscaal partner):

Box 3 vermogen voor vrijstelling: Fictief rendement:
€ 0 – € 50.650 n.v.t.
€ 50.650 – € 101.300 1,82%
€ 101.300 – € 1.013.000 4,37%
Meer dan € 1.1013.000 5,53%

Mogelijkheid 2: rechtsherstel Box 3 systeem n.a.v. Kerstarrest Hoge Raad

Bij de nieuwe rekenmethode gaat de Belastingdienst niet meer uit van een fictieve verdeling van het vermogen, maar juist van de werkelijke verdeling van uw vermogen op 1 januari 2022. Uw vermogen wordt verdeeld in drie groepen:

  • Banktegoeden
  • Overige bezittingen
  • Schulden

Onder overige bezittingen vallen alle bezittingen behalve banktegoeden.

Voor elk van deze groepen is een eigen fictief rendement bepaald. Dit is anders dan in de oude heffing. Het fictieve rendement over 2022 is nog niet bekend. De tarieven zijn vooralsnog (fictief):

Categorie vermogen Fictief rendement
Banktegoeden 0,36%
Overige bezittingen 6,17%
Schulden (na drempel) 2,57% negatief

 

Uw daadwerkelijke Box 3-heffing in het systeem van het rechtsherstel, wordt vervolgens berekend volgens een complexe ‘getrapte’ berekening die we hier niet verder uiteenzetten. U geeft namelijk alleen uw bezit van Spinderdelen aan en de Belastingdienst berekent de heffing. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

* Bovenstaand zijn we ingegaan op de situatie van een in Nederland woonachtige eigenaar van Spinderdelen die deze Spinderdelen als privépersoon houdt.  Is uw situatie anders, dan raden wij u aan uw situatie nader te laten beoordelen.