Vandaag is een belangrijke mijlpaal bereikt richting realisatie van Burgerwindpark De Spinder: de gemeenteraad van Tilburg heeft maandag 3 juli 2017 het bestemmingsplan voor bedrijventerrein de Spinder vastgesteld.

Van maandag 27 maart tot en met 8 mei 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapport en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er vier zienswijzen ingediend. Daarnaast is advies ontvangen van de commissie voor de milieueffectrapportage. Met slechts 1 stem tegen is het bestemmingsplan vandaag vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat betekent dit nu precies?
Doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch kader vast te leggen, waaraan nu de aanvraag van Spinderwind voor een omgevingsvergunning kan worden getoetst. De voorgestelde ontwikkeling past goed in wat over duurzaamheid en intensivering van het klimaatbeleid is afgesproken in het coalitieakkoord Tilburg 2014-2018. Deze of volgende week wordt nog officieel bekend gemaakt dat de omgevingsvergunning voor zes weken ter inzage ligt bij de gemeente Tilburg. Alleen degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen eventueel nog bezwaar maken en een beroep aanspannen bij de rechter. “We verwachten dat er voor de rechter dan geen aanleiding is om tot een andere conclusie te komen dan gemeenteraad Tilburg. Mede door het jarenlange enthousiaste vrijwilligerswerk van de leden van de tien aangesloten energiecoöperaties, hebben we deze mijlpaal bereikt. Maar het blijft toch nog even spannend”, aldus directeur John Kwaks.

Vervolg
Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, komt Burgerwindpark De Spinder dichterbij de daadwerkelijke realisatie. Dit wil nog niet zeggen dat het park nu al wordt gebouwd. De volgende fase staat in het teken van onder andere het verkrijgen van de SDE+ subsidie, het aanbesteden van de windturbines en het rondmaken van de financiering. Het is de bedoeling dat het park van, voor en door burgers in 2019 operationeel is.