Deze week heeft de Commissie m.e.r. advies uitgebracht over het milieueffectrapport.

In dit advies geeft de Commissie voor de milieueffectrapportage aan of het milieueffectrapport (MER) voldoende informatie geeft om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over de windturbines. Het MER is goed leesbaar en overzichtelijk. Het vat de belangrijkste resultaten van de milieu-onderzoeken – zoals een geluidonderzoek en een natuurtoets – goed samen. De locatie en de omvang van het windpark en de opstelling van de turbines zijn goed onderbouwd. De gemeente wil dat het bedrijventerrein De Spinder onderdeel wordt van een duurzaam energielandschap. Daar kunnen de windturbines een bijdrage aan leveren.

Voor het volledige advies en het persbericht van de commissie, check de website http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3215.